CALL US: 0884 52 52 31
 

Terms & Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

НА

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

И

БЪЛГАРСКАТА УЕБ АСОЦИАЦИЯ


I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1.Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношениятамеждуЕКО СИТИ ЕООД София кв.Левски-В ул 560 17 А, ЕИК 175126409 , представлявано отИван Цанов наричано по-долу за краткостДОСТАВЧИК,и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ,на електронния магазин„ECOCITY.BG", наричан по-долу

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН"


II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Чл. 2.Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: ЕКО СИТИ ЕООД

2.Седалище и адрес на управление: гр. София. Ул.Петър Парчевич 33

3.Адрес за упражняване на дейността: гр. София. Ул.Петър Парчевич 33

4.Данни за кореспонденция: гр. София, Email:info@ecocity.bg, тел: +359884525 231

5.Вписване в публични регистри: ЕИК 175126409 ,

6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни

7. Надзорни органи:

(1)Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02)940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2)Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.З, 4 и 6, тел.: 02/980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG175126409


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНе електронен магазин, достъпен на адрес в

Интернет http://www.ecocity.bg/, чрез койтоПолзвателитеимат възможност да сключват

договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите отЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНстоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНи използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2.Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори сЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНчрез интерфейса на страницата наЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН,достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани отЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН,съгласно поддържаните отЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНначини за разплащане

5. Да получават информация за нови стоки предлагани отЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата наЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНв Интернет;

Чл. 4. Доставчикътдоставя стоките и гарантира правата наПолзвателите,

предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.

(1) Ползвателитесключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани отЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНчрез интерфейса наДоставчика,достъпен

на страницата му в Интернет на адрес http://www.ecocity.bg/ или друго средство за

комуникация от разстояние.

(2)По силата на сключения сПолзвателитедоговор за покупко-продажба на стоки, Доставчикътсе задължава да достави и да прехвърли собствеността наПолзвателяна определените от него чрез интерфейса стоки.

(3)Ползвателите заплащат наДоставчикавъзнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени наЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНи настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена отДоставчикана адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНв Интернет

(4)Доставчикътдоставя заявените отПолзвателитестоки в сроковете и при условията, определени отДоставчикана страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5)Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6.

(1) ПолзвателятиДоставчикътсе съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2)Предполага се, че електронните изявления, извършени отПолзвателитена сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени отПолзвателяпри извършване на регистрация, акоПолзвателяте въвел съответното име и парола за достъп.


IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Чл. 7.

(1)За да използваЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНза сключване на договори за покупко-продажба на стоки,Ползвателятследва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2)Името и паролата за отдалечен достъп се определят отПолзвателя,чрез регистрация по електронен път в сайта наДоставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателятдекларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4)Доставчикътпотвърждава извършената отПолзвателярегистрация, чрез изпращане на писмо на посочен отПолзвателяелектронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.Получателятпотвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено отДоставчика.След потвърждаването се създава акаунт наПолзвателяи между него иДоставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрациятаПолзвателятсе задължава да предостави верни и актуални данни.Ползвателятсвоевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация наПолзвателясе използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикътима право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателяв съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8.

(1)Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация наПолзвателя,както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления междуПолзвателяиДоставчика,е„Основен електронен адрес"по смисъла на тези общи условия.Ползвателятима право да променя свояОсновен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна наОсновния контактен електронен адрес, Доставчикътизпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща отДоставчикана посочения отПолзвателяновОсновен контактен електронен адрес.

(3) Промяната наОсновния контактен електронен адрессе извършва след потвърждение отПолзвателя,изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено отДоставчикана посочения отПолзвателяновОсновен контактен електронен адрес.

(4) ДоставчикътинформираПолзвателяза извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения отПолзвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикътне носи отговорност предПолзвателяза неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6)Доставчикътможе да изисква отПолзвателяизползването наОсновния контактен електронен адресв специфични случаи.


V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


Чл. 9. (1) Ползвателитеизползват предимно интерфейса на страницата наДоставчика,

за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите отДоставчикастоки вЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2)Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът междуДоставчикаиПолзвателяпредставлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://www.ecocity.bg

(4) Страна по договора сДоставчикаеПолзвателятсъгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил наПолзвателя.За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт приДоставчика.

(5) Доставчикътвключва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПолзвателяприДоставчика.Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й отПолзвателячрез интерфейса наДоставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока,Доставчикътизрично уведомяваПолзвателяпо подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9)Доставчикътдоставя стоките на посочения отПолзвателитеадрес и не носи отговорност в случай, че посочените отПолзвателитеданни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателитесключват договора за покупко-продажба сДоставчикапо

следната процедура:

(1) Извършване на регистрация вЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНи предоставяне на необходимите данни, акоПолзвателятняма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(2)Влизане в системата за извършване на поръчки наЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки наЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНи добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4)Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;


VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Чл. 11.Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямоПолзватели,за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията вЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН,може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12.

(1)Основните характеристики на стоките, предлагани отДоставчикаса определени в профила на всяка стока на сайта наЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2)Цената на стоките с включени всички данъци се определя отДоставчикав профила на всяка стока в сайта наЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3)Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя отДоставчикаи се предоставя като информация на Ползвателитев един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта наДоставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена наПолзвателяв сайта на Доставчика.

(5)Информацията, предоставяна наПолзвателитепо този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта наДоставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6)Доставчикътзадължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта наЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Доставчикътпосочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13.

(1)Потребителят се съгласява, чеДоставчикътима право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2)Потребителят избира самостоятелно дали да заплати наДоставчикацената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14.

(1)Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. Всички транспортни разходи при връщането на стока са за сметка наПолзвателя.

(2)Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, коитоДоставчикътне е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(5)Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. (6) В случай на рекламация от страна на Ползвателя, разходите по транспортирането на рекламираната стока са за негова сметка. Доставчикае длъжен в 30 дневен срок от отправяне на рекламация да отстрани проблема.

Чл. 15.

(1)Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3)Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 16.

(1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикътсе съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя - страна по договора.


VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл. 17.

(1) Доставчикътдоставя и предава стоката наПолзвателяв определения при сключването на договора срок.

Цената на доставката при поръчки в онлайн магазин ecocity.bg е според цената на използвания куриер. Пратката може да бъде доставена на адрес на получателя или до избран от него офис на куриера. Всички поръчки, направени след 16:00 ч. в делнични дни, се обработват и изпращат на следващия работен ден. Всички поръчки, направени през уикенда или по време на национални празници се обработват в първия работен ден и се изпращат на същия ден.

(2)Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора,Доставчикътдоставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 18. Ползвателяттрябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й отДоставчикаи ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавноДоставчика.


VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Чл. 19.

(1) Доставчикътпредприема мерки за защита на личните данни наПолзвателя

съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни наПолзвателите, Доставчикътще изпрати данните само на e-mailадрес, който е бил посочен отПолзвателитев момента на регистрацията.

(3) Доставчикътприема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес. http://ecocity.bg

Чл. 20.

(1)Във всеки момент,Доставчикътима право да изисква отПолзвателяда се

легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.


IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Чл. 21.

(1)Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика ,за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22.

Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://www.ecocity.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.


X. ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл. 23.

Настоящите общи условия и договора наПолзвателясДоставчикасе прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията наПолзвателяв сайта наЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Втози случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.


  XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


  Чл. 24.Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

  Чл. 25.За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

  Чл. 26.Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

  Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на30.10.2018 г.